Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Usługi

Świadczona w Kancelarii pomoc obejmuje sporządzanie wszelkich pism urzędowych: wezwań do zapłaty, pism procesowych, pozwów, apelacji, odwołań od decyzji; analizę dokumentów, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, udzielanie ustnych i pisemnych porad oraz zastępstwo procesowe i obronę przed organami ścigania, sądami i organami administracji publicznej w różnych dziedzinach prawa na terenie całej Polski :

prawo cywilne

min. sprawy o zapłatę, odszkodowania, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, naruszenie posiadania, ustanowienie służebności, eksmisję

prawo spadkowe

min. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek unieważnienie testamentu, spis inwentarza

prawo rodzinne

min. sprawy o rozwód i unieważnienie małżeństwa, separację, alimenty, podział majątku dorobkowego, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie, ograniczenie czy też zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.

prawo pracy

min. o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o wypowiedzenie umowy, o przywrócenie do pracy

prawo ubezpieczeń społecznych

min. sprawy o emeryturę, rentę, o inne świadczenia z tytułu ubezpieczeń, o podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu, umarzanie i rozkładanie na raty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń

prawo karne

min. obrona oskarżonych i reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem we wszystkich rodzajach spraw w tym także w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zatarcie skazania, o ułaskawienie

prawo administracyjne

min. skargi administracyjne, odwołania od decyzji administracyjnych, sporządzanie pism do urzędów, pomoc przy sporządzaniu i kompletowaniu dokumentów w celu wydania decyzji lub uzyskania pozwoleń

prawo spółek handlowych i prawo upadłościowe

min. projektowanie umów spółek handlowych, upadłość konsumencka

sprawy z zakresu egzekucji

min. pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności, skargi na czynność komornika, egzekucja należności, zabezpieczenia roszczeń

Wynagrodzenie w powyższych sprawach ustalane jest zawsze indywidualnie z każdym klientem, któremu przedstawiane są szczegółowe wyliczenia kosztów ( wydatków i wynagrodzenia ) przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy.

Wynagrodzenie adwokata zależne jest od charakteru, specyfiki, stopnia trudności i zawiłości sprawy i jest objęte 23% podatkiem VAT.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest korzystanie ze stałej obsługi prawnej, która pozwala klientowi na dostęp do usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach szczegółowo ustalonych w umowie o stała obsługę prawną.